BASCOM


Miernik częstotliwości 250MHz


Skala cyfrowa


'7MierCzest50MHz.bas

'Pomiar do 255MHz i dodaj lub odejmij "pośrednią", wpis przy pomocy klawiatury AT.

'Po wpisaniu pośredniej do pamięci Eprom, możemy z niej korzystać dodając lub odejmując ją od odczytu.

'Przykład: mierząc 10MHz (mając w pamięci 1MHz), włączamy odczyt z +Posrednia. Odczytujemy 11MHz.

'Jak wpisać pośrednią, patrz objaśnienia pod programem.

'Bez podziału wstępnego mierzy do 7,1MHz.

'Wyświetla wynik na Lcd, pokazuje, czy dodano, czy odjęto pośrednią..

'Uwaga!: Przy pomiarze >1MHz, wpisana i działająca pośrednia poniżej 1kHz będzie pokazana na Lcd jako 0kHz.

'Tutaj miernik na Atmega8 z kwarcem 16MHz.

'Fusebit ustawiony na kwarc zewnętrzny 1111.

'Patrz sch. 7MierCzest50MHz.png.

'Opracował Henryk Wydmuch.

'Sprawdzony, b.d.

'Pamięć zajęta w 61%.

 

$regfile = "m8def.dat"                                      'Info dla kompilatora.

$crystal = 16000000                                         'Informujemy kompilator o kwarcu 16MHz.

 

 Config Lcd = 16 * 2                                        'Konfiguracja Lcd.

 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5

 

 Config Timer0 = Timer , Prescale = 1                       'Timer0 jako Timer z podziałem przez 1.

 Config Timer1 = Counter , Edge = Rising                    'Timer1 jako licznik działający od zbocza narastającego.

 

 Config Keyboard = Pind.0 , Data = Pind.1 , Keydata = Keydata       'Keyboard=klawiatura, podłączona do Portc.0 i 1.

 

 Config Pind.7 = Input                                      'Prz (przełącznik).

 Config Pind.5 = Input                                      'Konfiguruj Portd.5 jako wejście.

 Config Pinb.0 = Output                                     'Konfigurujemy Portb.0 dla LED (przepełnienie).

 Config Pinb.1 = Input                                      'Prz1.

 Config Pind.2 = Input                                      'Konfiguruj Portd.2 jako wejście przełącznika pętli.

 Config Pind.3 = Input                                      'Praca z Posrednia, dodaj.

 Config Pind.4 = Input                                      'Odejmij Posrednia.

 Set Portd.2                                                'Dołącz rezystor podciągający.

 Set Portd.3                                                'Dołącz rezystor podciągający.

 Set Portd.4                                                'Dołącz rezystor podciągający.

 Set Portd.7                                                'Dołącz rezystor podciągający.

 Set Portb.0                                                'Dołącz rezystor podciągający.

 Set Portb.1                                                'Dołącz rezystor podciągający.

 

 Deflcdchar 3 , 4 , 4 , 6 , 12 , 4 , 4 , 4 , 14             'Wpisano ł.

 Deflcdchar 1 , 2 , 4 , 15 , 8 , 7 , 1 , 14 , 32            'Wpisano ś.

 Deflcdchar 2 , 28 , 2 , 30 , 18 , 18 , 30 , 1 , 2          'Wpisano ą.

 On Timer0 Odmierz_1s                                       'Podprogramdla Timera0 o nazwie Odmierz_1s.

 On Timer1 Zlicz_przep_tim1                                 'Podprogram dla Timera1.

 

 Dim Kodklaw As Byte                                        'Deklarujemy zmienną Kodklaw, tu będzie umieszczany kod naciśniętego klawisza.

 Dim Liczba_przerwan_tim0 As Word                           'Rezerwujemy dwa bajty w pamięci dla zmiennej Liczba_przerwan_tim0. Tu załadujemy liczbę przerwań Timera0.

 Dim Lczba_przep_tim1 As Byte                               'Rezewujemy jeden bajt dla zmiennej Liczba_przep_tim1. Tu załadujemy liczbę przerwań Timera1.

 Dim Flaga_aktual_lcd As Bit                                'Rezerwujemy jeden bit na aktualizację wyświetlacza Lcd.

 Dim Wynik_pomiaru As Single                                'Rezerwujemy cztery bajty dla zmiennej Wynik_pomiaru. Tu znajdzie się wynik pomiaru.

 Dim Q As Byte                                              'Liczy ilość naciśnięć klawiszy.

 Dim Posrednia As Long                                      'Liczba wpisana z klawiatury.

 Dim Posr As String * 8

 Dim Zapis As String * 8                                    'Nazwa klawisza przetłumaczona z ASCi.

 Dim Z As String * 8

 

 Enable Interrupts                                          'Zezwalaj na wszystkie przerwania.

 Enable Timer0                                              'Odblokowujemy przerwanie Timera0.

 Enable Timer1                                              'Odblokowujemy przerwanie Timera1.

 

 Stop Timer0                                                'Zatrzymujemy Timer0.

 Stop Timer1                                                'Zatrzymujemy Timer1.

 

 Timer1 = 0                                                 'Zerujemy Timer1.

 Wynik_pomiaru = 0                                          'Zerujemy zmienną Wynik_pomiaru.

 Liczba_przerwan_tim0 = 0                                   'Zerujemy zmienną zawierającą liczbę przerwań Timera0.

 Lczba_przep_tim1 = 0                                       'Zerujemy zmienną zawierającą liczbę przerwań Timera1.

 Locate 2 , 1                                               'Druga linia Lcd.

 Lcd "Pomiar Frekw."                                        'Pokaż.

 Waitms 500                                                 'Trzymaj pokaz 500mS.

 Cls                                                        'Czyść Lcd.

 Start Timer1                                               '

 Start Timer0                                               '

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Do                                                          'Pierwsza pętla wyboru: wpis pośredniej, albo odczyt frekwencji.

  If Pind.2 = 0 Then                                        'Jeśli W2 włączony...

  Locate 2 , 1                                              'to w drugiej linii...

  Lcd "Wpisz po" ; Chr(1) ; "redni" ; Chr(2);               'pokaż napis.

  Locate 1 , 1                                              'Wróć do pierwszej linii.

  Gosub Posrednia_cz                                        'Skocz do podprogramu (wpis pośredniej).

Else                                                        'W przeciwnym razie.

  Gosub Frekwencja                                          'Skocz do podprogramu (odczyt frekwencji).

  End If                                                    'Koniec warunku gdy Pind.2 = 0.

Loop                                                        'Kręć pętlę, aż do skutku.

End                                                         'Tu pętla się kończy.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Frekwencja:                                                 'Podprogram odczytu frekwencji.

 Do                                                         'Start pętli głównej.

  If Flaga_aktual_lcd = 1 Then                              'Jeśli flaga aktualizacji Lcd włączona (po każdej sekundzie), to...

  Flaga_aktual_lcd = 0                                      'Zeruj flagę.

  Cls                                                       'Czyść LCD.

     If Wynik_pomiaru = 0 Then                              'Jeśli nie doprowadzono sygnału do wejścia...

     Lcd Wynik_pomiaru ; " Hz"                              'Pokaż wynik w LCD.

     Portb.1 = 1                                            'Nie oświetlaj Lcd.

     Locate 2 , 1                                           'Druga linia Lcd, na początku...

     Lcd " Brak sygna" ; Chr(3) ; "u"                       'Pokaż komunikat.

 Else                                                       'W przeciwnym razie...

  'Przy pomiarze 255MHz.

  If Pind.7 = 0 And Pinb.1 = 0 Then                         'Jeśli do Portd.7 doprowadzono 0.

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 64                        'Pomiar * 8, bo z CD3500.

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 0.000001                  'Tu doprowadzamy do odczytu w MHz.

  Z = Str(wynik_pomiaru)                                    'Wartość w Wynik_pomiaru zamień na słowną.

  Lcd Z                                                     'Pokaż zawartość zmiennej.

  Locate 1 , 10                                             'Pierwsza linia Lcd, 10 miejsce.

  Lcd " MHz   "                                             'Napisz "MHz"

      If Pind.3 = 0 Then                                    'Jeśli w Portd.3 = 0 (W2).

      Locate 2 , 1                                          ' W drugiej linii.

      Readeeprom Posrednia , 8                              'Odczytaj z Eprom zawartość zmiennej, adres 8.

      Posrednia = Posrednia * 10                            'Pomnóż wpis przez 10.

      Posrednia = Posrednia / 100                           'Podziel wpis przez 100.                        '

      Posr = Str(posrednia)                                 'Zamień cyfrę na słowo.

      Lcd "p.cz.: +" ; Posr ; "KHz";                        'Pokaż słowo.

 

     Else                                                   'W przeciwnym razie.

      If Pind.4 = 0 Then                                    'Jeśli tu doprowadzono 0 (W3), to...

      Locate 2 , 1                                          ' W drugiej linii.

      Readeeprom Posrednia , 8                              'Odczytaj z Eprom zawartość zmiennej, adres 8.

      Posrednia = Posrednia * 10                            'Pomnóż wpis przez 10.

      Posrednia = Posrednia / 100                           'Podziel wpis przez 100.

      Posr = Str(posrednia)                                 'Zamień cyfrę na słowo.

      Lcd "p.cz.: -" ; Posr ; "KHz";                        'Pokaż słowo.

 

      End If                                                'Koniec warunków, gdy w d.3=0 lub d.4=0.

      End If                                                '

 Else                                                       'W przeciwnym razie...

  'Przy pomiarze od 7,1MHz do 55MHz.

  If Pind.7 = 0 And Pinb.1 = 1 Then                         'Jeśli do Portd.7 doprowadzono 0.

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 8                         'Pomiar * 8, bo z CD3500.

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 0.000001                  'Tu doprowadzamy do odczytu w MHz.

  Z = Str(wynik_pomiaru)                                    'Wartość w Wynik_pomiaru zamień na słowną.

  Lcd Z                                                     'Pokaż zawartość zmiennej.

  Locate 1 , 10                                             'Pierwsza linia Lcd, 10 miejsce.

  Lcd " MHz   "                                             'Napisz "MHz"

      If Pind.3 = 0 Then                                    'Jeśli w Portd.3 = 0 (W2).

      Locate 2 , 1                                          ' W drugiej linii.

      Readeeprom Posrednia , 8                              'Odczytaj z Eprom zawartość zmiennej, adres 8.

      Posrednia = Posrednia * 10                            'Pomnóż wpis przez 10.

      Posrednia = Posrednia / 100                           'Podziel wpis przez 100.                        '

      Posr = Str(posrednia)                                 'Zamień cyfrę na słowo.

      Lcd "p.cz.: +" ; Posr ; "KHz";                        'Pokaż słowo.

 

     Else                                                   'W przeciwnym razie.

      If Pind.4 = 0 Then                                    'Jeśli tu doprowadzono 0 (W3), to...

      Locate 2 , 1                                          ' W drugiej linii.

      Readeeprom Posrednia , 8                              'Odczytaj z Eprom zawartość zmiennej, adres 8.

      Posrednia = Posrednia * 10                            'Pomnóż wpis przez 10.

      Posrednia = Posrednia / 100                           'Podziel wpis przez 100.

      Posr = Str(posrednia)                                 'Zamień cyfrę na słowo.

      Lcd "p.cz.: -" ; Posr ; "KHz";                        'Pokaż słowo.

 

      End If                                                'Koniec warunków, gdy w d.3=0 lub d.4=0.

      End If                                                '

Else                                                        'W przeciwnym razie.

  'Przy pomiarze do 7,1MHz.

  If Pind.7 = 1 Then                                        'Jeśli do Portd.7 doprowadzono 1 (Prz).

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 1                         'Pomiar * 1.

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru * 0.001                     'Tu doprowadzamy do odczytu w MHz.

  Z = Str(wynik_pomiaru)                                    'Wartość w Wynik_pomiaru zamień na słowną.

  Lcd Z                                                     'Pokaż ją na Lcd.

  Locate 1 , 10                                             'Pierwsza linia Lcd, 10 miejsce.

  Lcd " KHz   "                                             'Napisz "KHz"

  Locate 2 , 1                                              'W drugiej linii.

      If Pind.3 = 0 Then                                    'Gdy tu 0 (W2)...

      Readeeprom Posrednia , 8                              'Odczytaj z Eprom zawartość zmiennej, adres 8.

      Posrednia = Posrednia * 100                           'Powiększ wpis o 100 razy.

      Posr = Str(posrednia)                                 'Zamień cyfrę na słowo.

      Lcd "p.cz.:+" ; Posr ; "Hz";                          'Pokaż słowo.

      Else                                                  'W przeciwnym razie.

      If Pind.4 = 0 Then                                    'Gdy tu 0 (W3)...

      Readeeprom Posrednia , 8                              'Odczytaj z Eprom zawartość zmiennej, adres 8.

      Posrednia = Posrednia * 100                           'Powiększ wpis o 100 razy.

      Posr = Str(posrednia)                                 'Zamień cyfrę na słowo.

      Lcd "p.cz.:-" ; Posr ; "Hz";                          'Pokaż słowo.

      End If                                                'Koniec warunków, gdy były zera.

      End If                                                '

  Start Timer1                                              '

  Start Timer0                                              '

 

   End If                                                   'Koniec warunków.

    End If                                                  '

     End If                                                 '

      End If                                                '

       End If

 Loop                                                       'Powtórz pętlę.

 End                                                        'Koniec pętli.

Return

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Wpisujemy pośrednią.

 Posrednia_cz:                                              'Podprogram wpisu pośredniej.

Do                                                          'Pętla.

  Kodklaw = Getatkbd()                                      'Odczytaj kod klawiatury (numer znaku klawiatury w ASCI) i wpisz do zmiennej.

 If Kodklaw > 0 And Kodklaw < 127 Then                      'Jeśli pojawi się jakaś cyfra w zmiennej...

 Incr Q                                                     'Przy każdym naciśnięciu klawisza, powiększaj zawartość zmiennej.

 

  Select Case Q                                             'Gdy Q będzie miała...

  Case 1 : Zapis = Chr(kodklaw)                             'Liczbę 1, wpisz do Zapis nazwę klawisza...

  Lcd Chr(kodklaw)                                          'Pokaż tę nazwę.

  Case 2 : Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                     '

  Lcd Chr(kodklaw)                                          '

  Case 3 : Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                     '

  Lcd Chr(kodklaw)                                          '

  Case 4 : Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                     '

  Lcd Chr(kodklaw)                                          '

  Case 5 : Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                     '

  Lcd Chr(kodklaw)                                          '

  Case 6 : Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                     '

  Lcd Chr(kodklaw)                                          '

  Locate 2 , 1                                              'Idź do drugiej linii.

  Posrednia = Val(zapis)                                    'Słowny zapis z Zapis, zamień na wartość cyfrową..

  Writeeeprom Posrednia , 8                                 'Odczytaj Posrednia. Posrednia as Long.

  Posrednia = 0                                             'Zeruj.

  End Select                                                'Koniec zaglądania do Q.

 

'-------------------------------------------

'Odczyt pośredniej z pamięci Eprom.

 If Kodklaw = 5 Then                                        'Jeśli naciśnięto F1...

 Readeeprom Posrednia , 8                                   'Odczytaj z Eprom Posrednia, adres 8.

 Lcd Posrednia                                              'Pokaż zawartość Posrednia.

 End If                                                     'Koniec warunku.

 

'--------------------------------------------

 'Kasowanie pośredniej z Eprom.

   If Kodklaw = 1 Then                                      'Jeśli wciśnięto ESC...

   Posrednia = 0                                            'Zeruj Posrednia,

   Writeeeprom Posrednia , 8                                'Wpisz to 0 do Eprom.

   End If                                                   'Koniec warunku.

End If                                                      'Koniec warunku: gdu naciśnięto klawisz.

Loop                                                        'Powtarzaj pętlę.

End                                                         'Tu jest koniec programu pętli.

Return                                                      'Wróć do pierwszej pętli.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 Odmierz_1s:                                                'Podprogram dla Timera0 (wyznaczanie 1sek i nie tylko).

  Timer0 = 6                                                'Do Timera0 dodaj sześć i zapamiętaj jako Timer0 (zliczy 250).

  Incr Liczba_przerwan_tim0                                 'Liczbę przerwań Timera0 powiększ o jeden.

  If Liczba_przerwan_tim0 = 51382 Then                      'Jeśli liczba przerwań Timera0 jest równa 51381, to...

  'Liczbą 51381 ustalamy dokładny pomiar (dokładną sekundę).

  Liczba_przerwan_tim0 = 0                                  'Wyzeruj zmienną.

  Wynik_pomiaru = 65536 * Lczba_przep_tim1                  'Zmienną Liczba_przep_tim1 pomnóż przez 65536, a wynik wstaw do zmiennej Wynik_pomiaru.

  Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru + Timer1                    'Wynik powyższego działania dodaj do aktualnej zawartości Timera1 i ten wynik wpisz do zmiennej Wynik_pomiaru.

    If Pind.3 = 0 And Pind.7 = 0 Then                       'Jeśli tu będą zera (W2 i Prz).

    Readeeprom Posrednia , 8                                'Odczytaj Eprom.

    Posrednia = Posrednia / 8                               '

    Posrednia = Posrednia * 100                             '

    Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru + Posrednia               '

 

    Else                                                    'W przeciwnym razie.

    If Pind.4 = 0 And Pind.7 = 0 Then                       'Jeśli tu będą zera (W3 i Prz).

    Readeeprom Posrednia , 8                                'Odczytaj Eprom.

    Posrednia = Posrednia / 8                               '

    Posrednia = Posrednia * 100                             '

    Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru - Posrednia               '

 

    Else                                                    'W przeciwnym razie.

    If Pind.3 = 0 And Pind.7 = 1 Then                       'Jeśli tu będzie zero i jeden (W2 i Prz).

    Readeeprom Posrednia , 8                                'Odczytaj Eprom.

    Posrednia = Posrednia * 100                             '

    Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru + Posrednia               '

 

    Else                                                    'W przeciwnym razie.

    If Pind.4 = 0 And Pind.7 = 1 Then                       'Jeśli tu będzie zero i jeden (W3 i Prz).

    Readeeprom Posrednia , 8                                'Odczytaj Eprom.

    Posrednia = Posrednia * 100                             '

    Wynik_pomiaru = Wynik_pomiaru - Posrednia               '

 

    End If                                                  '

     End If                                                 '

      End If                                                '

       End If                                               '

  Flaga_aktual_lcd = 1                                      'Załącz flagę aktualizacji Lcd.

  Lczba_przep_tim1 = 0                                      'Zeruj zmianną Lczba_przep_tim1 przepełnień Timera1.

  Timer1 = 0                                                'Zeruj Timer1.

  End If                                                    'Koniec uwarunkowania.

 Return                                                     'Wróć do programu.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 Zlicz_przep_tim1:                                          'Podprogram Timera1 (przekroczenie zakresu).

  Enable Interrupts                                         'Jeszcze raz odblokuj przerwania.

  Incr Lczba_przep_tim1                                     'Zawartość zmiennej Liczba_przep_tim1 powiększ o jeden.

  If Lczba_przep_tim1 = 110 Then                            'Po 103 przepełnieniach Timer-a 1 (czyli po 7,1MHz)...

  Cls                                                       'Czyść LCD.

  Lcd "Przepelnienie"                                       'Wpisz komunikat.

  Locate 2 , 1                                              'Druga linia Lcd, na początku.

  Lcd "   licznika!"                                        'W drugiej linii wyświetl:

  Portb.0 = 0                                               'Ustaw 0 w Portb.0 (zaświeć Led).

  Waitms 800                                                'Czekaj 1 sek.

   End If                                                   'Koniec warunku gdy będzie 110 przepełnień.

  Set Portb.0                                               'Ustaw 1 w Portb.0 (zgaś Led).

 Return                                                     'Wróć do programu.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Tablica numerów przycisków klawiatury AT w kodzie ASCI:

  Keydata:                                                  'Podprogram tablicy.

  'Małe litery

   Data 0 , 5 , 0 , 3 , 4 , 5 , 6 , &H07 , 5 , 5 , 5 , &H0B , &H0C , 0,       ''''''''''''A

   Data 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 39 , 113 , 49 , 39 , 39 , 39 , 122,       ''''''''''B

   Data 115 , 97 , 119 , 50 , 39 , 39 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 ,       ''''''''''''''''C

   Data 51 , 39 , 39 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 39 , 39 , 110 ,       '''''''''''D

   Data 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 39 , 39 , 39 , 109 , 106 , 117 , 55 ,       ''''''''''E

   Data 56 , 0 , 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 47 ,       ''''''''''''F

   Data 108 , 59 , 112 , 95 , 0 , 0 , 0 , 39 , 0 , 0 , 61 , 0 , 0 , 0,       '''''''''''''G

   Data 63 , 13 , 63 , 63 , 124 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63,       'H

   Data 63 , 49 , 63 , 52 , 55 , 63 , 63 , 63 , 48 , 127 , 50 , 53 , 54 , 56,       ''''''I

   Data 1 , 63 , 5 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 63 , 63       ''''''''''''''''''''''''''''''J

 

  'Duże litery

  Data 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       ''''''''''K

  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 03 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65,       ''''''''L

  Data 87 , 64 , 0 , 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 36 , 35 , 0 , 0 , 0 , 86,       '''''M

  Data 70 , 84 , 82 , 37 , 0 , 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 94 , 0,       ''''''''N

  Data 0 , 0 , 77 , 74 , 85 , 38 , 42 , 0 , 0 , 60 , 75 , 73 , 79,       '''''''''O

  Data 41 , 40 , 0 , 0 , 62 , 63 , 76 , 58 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       '''''''P

  Data 0 , 123 , 43 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 125 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       '''''Q

  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 49 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 48,       '''''R

  Data 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0       'S

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

'Objaśnienia:

'Na czas wpisywania pośredniej do miernika częstotliwości, włączamy do gniazda klawiaturę komputerową AT,

'włączamy przełącznik w Portd.2, wciskamy na chwilę Reset, wpisujemy częstotliwość według tabelki poniżej

'{zawsze liczba 6-cyfrowa}, i wyłączamy przełącznik w Portd.2 (W1). Pośrednia została wpisana do nieulotnej pamięci.

 

'Jeśli mierzymy częstotliwość do 7,1MHz, przełącznik w Portd.7 przełączony (do 7,1MHz), jeśli powyżej 7,1MHz,

'przełącznik w przeciwną stronę.

'Przy pomiarze bez pośredniej, przełączniki w Portd.3i4  (W2 i W3) wyłączone.

'Jeśli chcemy odczytać z dodaniem pośredniej do odczytu, włączamy przełącznik w Portd.3 (W2), jeśli z odjęciem

'pośredniej, włączamy przełącznik w Portd.4 (W3).

'Jeśli chcemy sprawdzić co wpisaliśmy: Portd.2=0 (W1), Reset, F1 i Portd.2=1 (W1).

'Wpis można nadpisać, lub wymazać: W1 - Esc - W1.

 

'Jak wpisać częstotliwość pośrednią:

'999999   =99,999MHz

'100000   =10MHz

'125000   =12,5MHz

'012500   =1,25MHz

'000125   =12,5kHz

'000500   =50kHz

'000050   =5kHz

'000005   =500Hz

'000001   =100Hz.

'Najniższa pośrednia, to 100Hz.